НАШИТЕ ЦЕЛИ

 

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употрба цели да:

 

  • Поддържа високо качество на предлаганите от фирмите-членки продукти и услуги.

  • Контролира спазването на установените държавни изисквания за дейностите в сектора.

  • Следи за спазването на принципите на лоялна конкуренция в бранша.

  • Не допуска некоректно поведение или заблуждаване на потребителите.

  • Регулира спазването на задълженията на своите членове като работодатели по Кодекса на труда.

  • Съблюдава екологосъобразното управление на генерираните в резултат на дейността на фирмите-членки отпадъци, с цел опазване на околната среда.

  • Информира обществото за актуалните държавни и европейски разпоредби, отнасящи се до дейностите в бранша.